město Nymburk
sponzor Svatováclavského agilitění
dlouhodobý sponzor závodů - potisk textilu a keramiky
dlouhodobý sponzor cvičiště - prodej instalačního materiálu
sponzor závodu O frisbee dědy Mráze
Pivovar Nymburk

KLUB

Stanovy klubuZápisy ze schůzíSeznam členůVedení klubuBrigády
Chovatelské stanice

Kontakt

Martina Hronová

hlavní výcvikář
tel: 604 91 72 55
polmari@seznam.cz

Přihláška ke členství

Stanovy klubu ZKO Nymburk

dle usnesení výroční členské schůze konané 30.11.2013

Základní ustanovení

Stanovy ZKO Nymburk č. 469 (dále jen ZKO) jsou podřízeny stanovám Českého kynologického svazu, registrovaným VCP1/1779/90-R ze dne 14. prosince 1990 v platném znění.

Člen ZKO je vázán stanovami ČKS a stanovami ZKO.

Stanovy ZKO mohou být změněny jen na členské schůzi, kde se pro jejich změnu vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.

Identifikace klubu:

sídlo:
ZKO Nymburk č. 469
Všechlapy 77
288 02 Nymburk

cvičiště: kudy k nám

IČO: 75092531

DIČ: CZ75092531

Č. ú. : 181377498/0600 u GE Money Bank


OBSAH

 1. Členská schůze
 2. Vedení ZKO Nymburk
 3. Revizní komise
 4. Řádní členové
 5. Hostující členové
 6. Provozní řád
 7. Závěrečná ustanovení
 8. Výcvik
  1. školka pro štěňata
  2. kurz základní poslušnosti
  3. školka agility (kurz)
  4. výletníci
  5. agility
  6. dogdancing
  7. dogfrisbee
  8. flyball - pouze pro členy ZKO Nymburk
  9. sportovní kynologie - pouze pro členy ZKO Nymburk
  10. obedience

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem ZKO Nymburk, svolává ji výbor ZKO minimálně 1x ročně ke konci roku (řádná neboli výroční schůze) nebo na základě písemné žádosti podepsané minimálně 25% členské základny ZKO k datu žádosti (mimořádná schůze) nebo v důsledku snížení počtu členů výboru dle těchto stanov (mimořádná volební schůze) nebo v důsledku nutnosti projednání důležitých změn v ZKO (mimořádná schůze).

Pozvánka na členskou schůzi bude členům ZKO Nymburk doručena nejpozději 7 dní před konáním členské schůze a to prostřednictvím e-mailu (pokud člen nemá nebo neuvede e-mailovou adresu, bude mu pozvánka doručena osobně nebo poštou).

Členská schůze volí jmenovitě: předsedu/kyni klubu, jednatele/ku, pokladní, revizní komisi a dva členy výboru bez určených funkcí (tajně).

Při zahájení členská schůze volí aklamací předsedajícího, volební, mandátovou a návrhovou komisi (uvedené funkce může zastávat jediná tříčlenná komise). Schvaluje program schůze, jednací a volební řád.

Výroční členská schůze schvaluje rozpočet klubu na období do další výroční schůze. Výbor má právo zvýšit celkový schodek rozpočtu maximálně o 10%. Při nutnosti vyššího schodku (mimořádné neočekávané výdaje) je výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi ke schválení opravného rozpočtu.
Prostředky schválené na reprezentaci klubu (reprezentace klubu na národních a mezinárodních akcích a proplácení startovného a zápisného na zkoušky) nesmí výbor překročit v žádném případě.


Vedení ZKO Nymburk

Správním orgánem klubu je pětičlenný Výbor klubu, který je každoročně volen na výroční členské schůzi. Výbor začíná fungovat okamžikem svého zvolení a jeho mandát trvá až do dalších voleb.
Členská schůze volí jmenovitě: předsedu/kyni klubu, jednatele/ku, pokladní a dva členy výboru bez určených funkcí. Jednotlivé další funkce vedení rozdělí předseda/kyně mezi členy výboru během první schůze výboru konané ihned po členské schůzi.
Členem výboru se může stát jen člen klubu starší 18ti let, který do něj dobrovolně kandidoval a byl zvolen nadpolovičním většinou přítomných členů. V případě, že člen (nebo 2 členové) výboru během roku složí svou funkci, může výbor pracovat i ve třech členech, pokud je mezi nimi předseda/kyně či jednatel/ka a vždy pokladní. Pokud dojde ke snížení počtů členů výboru na méně než tři, či pokud mezi zbývajícími členy není pokladní a aspoň jeden z dvojice předseda/kyně - jednatel/ka, jsou povinni zbývající členové výboru svolat mimořádnou volební členskou schůzi k doplnění výboru a to nejdéle do 14 dní. Do této členské schůze není výbor a jeho rozhodnutí jsou neplatná.
Během svého funkčního období může výbor na uprázdněné místo jednoho nového člena doplnit kooptací, ale pouze na místo člena výboru bez určené funkce. Předsedu/kyni, jednatele/ku ani pokladníka kooptovat nelze.
Funkci ve výboru lze složit pouze písemně nebo e-mailem k rukám některého ze zůstávajících členů výboru.
Schůze výboru jsou svolávány cca 1x měsíčně předsedou (předsedkyní) nebo většinou členů výboru. Usnesení výborové schůze bude vždy nejpozději do deseti dnů přístupné všem členům na internetových stránkách ZKO Nymburk v sekci Klub. Proti usnesení výboru je možné se odvolat pouze k členské schůzi a to do 30 dnů od uveřejnění rozhodnutí.
Jednat jménem ZKO Nymburk (např. podepisovat smlouvy) je oprávněn pouze předseda/kyně a jednatel/ka – netýká se zakládání a rušení účtů – viz. pokladní.
Jeden člen výboru může vykonávat více funkcí, ale nikdy nemůže být předseda/kyně nebo jednatel/ka zároveň pokladní. Ostatní funkce nebo jejich části jsou slučitelné.

Všichni níže uvedení funkcionáři mají povinnost předat předsedovi/kyni či jednateli/ce veškeré materiály týkající se vykonávané funkce do 7 dnů od jejího složení předávacím protokolem.

 1. předseda/kyně
 2. jednatel/ka
 3. pokladní
 4. hospodář
 5. hlavní výcvikář/ka
 6. správce členské základny
 7. správce webových stránek
 8. instruktoři
 9. vedoucí akce

Výbor klubu pro období do 13.12.2014

předseda/kyně

jednatel/ka

pokladní

hospodář

hlavní výcvikář/ka

správce členské základny

správce webových stránek

instruktoři

vedoucí akce


Revizní komise

Obecně viz. stanovy ČKS článek 26.
Předseda revizní komise se může účastnit schůzí výboru, kde má poradní hlas.
Komise je povinna provést bezodkladně revizi na základě výzvy pokladní klubu, předsedy/kyně, jednatele/ky, celého výboru či členské schůze.
Zodpovídá pouze členské schůzi.
Revizní komise je povinna na výroční členské schůzi předkládat výroční revizní zprávu o stavu financí a majetku klubu a o plnění usnesení členských a výborových schůzí.

Revizní komise pro období do 13.12.2014


Řádní členové

 1. přijetí člena
 2. ukončení členství
 3. pozastavení členství
 4. povinnosti člena
 5. rodinné členství
 6. výhody člena
 7. přihláška pro rok 2014 - stávající členové
 8. přihláška pro rok 2014 - noví členové

přijetí člena

ukončení členství

pozastavení členství

povinnosti člena

Pozn.: při vstupu do klubu v období od řádné výroční členské schůze do konce roku, ve kterém se tato schůze konala, je člen osvobozen od placení příspěvku i kaucí na brigády na tento končící rok

rodinné členství

výhody člena


Hostující členové

 1. přijetí hostujícího člena
 2. ukončení hostování
 3. povinnosti hostujícího člena
 4. výhody hostujícího člena
 5. přihláška pro rok 2014

přijetí hostujícího člena

ukončení hostování

povinnosti hostujícího člena

výhody hostujícího člena


Provozní řád

Každý, kdo vstoupí do prostor cvičiště ZKO Nymburk je povinen řídit se tímto provozním řádem.


Závěrečná ustanovení

změny těchto stanov může provést pouze členská schůze ZKO Nymburk

změny stanov vstupují v platnost okamžikem jejich schválení


Vedení klubu

Pro období od 1.12.2013 do dalších voleb byli do výboru klubu zvoleni tito členové:

Hronová Martinapředsedkyně
správce obsahové stránky webových stránek
hlavní výcvikářka
hospodář
tel: 604 917 255mail: polmari@seznam.cz
Hadová Kateřinajednatelka
správce členské základny
tel: 603 868 937mail: katka.hadova@seznam.cz
Košinová Klárapokladnítel: 737 887 396mail: klarakosinova@iol.cz
Hrdá Markéta-tel: 775 628 782mail: hrdamarketa@seznam.cz
Broulíková Pavlína--mail: -

Příští schůze výboru klubu bude

5.1.2014 ve 14:00

na cvičišti

Zápis z ustavující schůze výboru ze dne 26. listopadu 2011

Zápis ze schůze výboru ze dne 28. září 2011

Zápis ze schůze výboru ze dne 10. srpna 2011

Zápis ze schůze výboru ze dne 5. května 2011

Zápis ze schůze výboru ze dne 13. března 2011

Zápis ze schůze výboru ze dne 6. února 2011

Zápis ze schůze výboru ze dne 2. ledna 2011

Zápis z ustavující schůze výboru ze dne 27. listopadu 2010

Zápis ze schůze výboru ze dne 9. října 2010

Zápis ze schůze výboru ze dne 6. září 2010

Zápis ze schůze výboru ze dne 23. července 2010

Zápis ze schůze výboru ze dne 30. května 2010

Zápis ze schůze výboru ze dne 30. dubna 2010

Zápis ze schůze výboru ze dne 28. března 2010

Zápis ze schůze výboru ze dne 21. února 2010

Zápis ze schůze výboru ze dne 4. ledna 2010

Zápis z ustavující schůze výboru ze dne 27. listopadu 2009

Zápis ze schůze výboru ze dne 17. listopadu 2009

Zápis ze schůze výboru ze dne 26. září 2009

Zápis ze schůze výboru ze dne 24. července 2009

Zápis ze schůze výboru ze dne 19. června 2009

Zápis ze schůze výboru ze dne 31. května 2009

Zápis ze schůze výboru ze dne 9. května 2009

Zápis ze schůze výboru ze dne 29.března 2009

Zápis ze schůze výboru ze dne 28.února 2009

Zápis ze schůze výboru ze dne 31.ledna 2009


Revizní komise

Pro období od 26.11.2011 do dalších voleb byli do revizní komise klubu zvoleni tito členové:

Komárková Věra-tel: 602 455 434mail: vera.komarkova@mlazovice.cz
Pavla Balajková-tel: -mail: -
Jitka Kindlová-tel: -mail: -

Copyright (c) 2011 polmari@seznam.cz